تماس با ما

آدرس : کرمانشاه بلوار شهید بهشتی- جنب دانشگاه علوم پزشکی- مرکز تحقیقاتی٫ آموزشی و درمانی قلب و عروق امام علی ع - ساختمان مرکز تحقیقات

تلفن: 08338395970

تلفن داخلی : 292 

آدرس پست الکترونیک: crc@kums.ac.ir