تاریخچه

  مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (که به اختصار آن را مرکز تحقیقات می نامیم) در نیمه اول سال1393، با هدف گسترش دانش بشری در زمینه های قلب و عروق و رسالت تعریف شده در برنامه استراتژیک تشکیل و در تاریخ 28 آذر ماه 1395، پس از راه اندازی رجیستری ACS ، مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.