همکاران علمی مرکز:

 

دکتر اسداله امیری پور

دکتر عاطفه انصاریان

دکتر مصطفی بهره مند

دکتر زهرا جلیلی

دکتر صبیه جمشیدی

دکتر بهزاد حیدرپور

دکتر عقیق حیدری

دکتر رضا حیدری مقدم

دکتر فاطمه دارابی

دکتر عبدالحمید ذکائی

دکتر علیرضا رای

دکتر یوسف رحمانی

دکتر محمد روزبهانی

دکتر فریدون سبزی

دکتر علی سروش

دکتر محمدرضا سعیدی

دکتر ثریا سیابانی

دکتر حسین سیابانی

دکتر غلامرضا شیبت زاده

دکتر فرزاد صاحب جمعی

دکتر ناهید صالحی

دکتر یوسف طرفی

دکتر نادر عسگری

دکتر جواد عظیمی وقار

دکتر حسین کریم

دکتر اعظم کیانی

دکتر ساره محمدی

دکتر سوسن محمودی

دکتر غلامرضا مرادی

دکتر معصومعلی معصومی

دکتر نفیسه منتظری

دکتر فرید نجفی

دکتر مهدی نعلینی