تحقیقات بالینی و علوم پایه در کلیۀ زمینه های مرتبط با قلب و عروق

مرکز تحقیقات قلب و عروق کرمانشاه دارای پنج زمینه و تم پژوهشی اصلی است. این تم ها بین رشته ای و در سطح چندین بخش  ممکن است قرارگیرند که امکان به اشتراک گذاری متدولوژی ها، فن آوری ها و مفاهیم فراهم می نماید. همپوشانی های زیادی بین تمام این موضوعات پژوهشی وجود دارد که باعث  ارتباط قوی جامعه پژوهشی مرتبط با سلامت و بیماریهای  قلب و عروق در سطح دانشگاه، کشور و حتی دنیا می شود.

زمینه های پژوهشی

  • متابولیسم قلبی
  • درمانهای تجربی
  • ژنومیک عملکردی
  • علوم جمعیتی
  • درمانهای عروق