دانشجویان همکار:

خانم مینا امیری، کارشناس بهداشت عمومی

 خانم سحر کرمی، کارشناس ارشد بهداشت محیط

خانم سپیده ناصری، کارشناس بهداشت محیط