بیماری های قلبی و عروقی یکی از مهم ترین علل مرگ و میر در جوامع بشری هستند. با توجه شیوع روز افزون این بیماری ها، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نیمه اول سال1393، با هدف گسترش  و به کارگیری دانش بشری در زمینه سلامت قلب و عروق تاسیس گردید و در تاریخ 28 آذر ماه 1395، مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.