اعضای شورای پژوهشی مرکز

 دکتر افشین الماسی

دکتر یحیی پاسدار

دکتر عبدالحمید ذکایی

دکتر فریدون سبزی

دکتر علی سروش

دکتر محمد رضا سعیدی

دکتر داریوش شکیبایی 

دکتر ناهید صالحی

دکتر جواد عظیمی وقار

دکتر فرید نجفی

دکتر محمد روزبهانی

دکتر نفیسه منتظری

دکتر یحیی سلیمی

دکتر بیژن کبودی

دکتر زهرا جلیلی

دکتر سوسن محمودی

دکتر رضا حیدری مقدم

دکتر علیرضا رای

دکتر مهدی نعلینی

دکتر پریسا جانجانی