دکتر رضا حیدری مقدم (تمام وقت) Google Scholar- Scopus

دکتر عبدالحمید ذکایی (تمام وقت) Google Scholar- Scopus

دکتر فریدون سبزی (تمام وقت) Google Scholar- Scopus

دکتر ثریا سیابانی (تمام وقت) Google Scholar- Scopus

دکتر یحیی سلیمی (پاره وقت) Google Scholar- Scopus

دکتر علی سروش (تمام وقت) Google Scholar- Scopus

دکتر داریوش شکیبایی (تمام وقت) Google Scholar- Scopus

دکتر ناهید صالحی (تمام وقت) Google Scholar- Scopus

دکتر حسین کریم (تمام وقت) Google Scholar- Scopus