رئیس مرکز

دکتر ناهیدالسادات صالحی، عضو هیأت علمی و دانشیار گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  Google Scholar- Scopus

سامانه علم سنجی