اهداف (Goals )

توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه قلب و عروق از طریق:

الف-انجام  پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیک، بالینی و مداخله ای

ب- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه قلب و عروق

ج- جلب همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

د-کمک به اصلاح روش های درمانی و مراقبتی بیماران