اهداف (Goals )

 

1-توسعه دانش بشری در زمینه قلب و عروق از طریق:

الف-انجام پژوهش های بنیادی، بالینی و اپیدمیولوژیک

ب- جلب همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل و خارج کشور

2-به کارگیری یافته های پژوهشی معتبر در جهت کمک به بیماری های قلبی-عروقی

3- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه قلب و عروق