اعضای شورای عالی مرکز

نام و نام خانوادگی
 پروفایل سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی
 دکتر علی سروش
 مشاهده
 دکتر داریوش شکیبایی
 مشاهده
 دکتر ناهید صالحی
 مشاهده
 دکتر محمودرضا مرادی
 مشاهده
 دکتر فرید نجفی
 مشاهده