طرح های پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات قلب و عروق

1- طرح های پژوهشی مصوب سال 1395. برای مشاهده اینجا کلیک کنید

2- طرح های پژوهشی مصوب سال 1396. برای مشاهده اینجا کلیک کنید

3- طرح های پژوهشی مصوب سال 1397. برای مشاهده اینجا کلیک کنید

4- طرح های پژوهشی مصوب سال 1398. برای مشاهده اینجا کلیک کنید

5- طرح های پژوهشی مصوب سال 1399. برای مشاهده اینجا کلیک کنید