پایان نامه ها

1.    بررسی عوامل خطر و مورتالیتی داخل بیمارستانی بیماران بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه با تشخیص ترومبوآمبولی ریه (PTE) طی سالهای1394-1390

2.    بررسی میزان بروز آسیب حاد کلیوی (AKI) به دنبال جراحی قلب و عوامل موثر بر آن در بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه سال 1396

3.    بررسی تومورهای جراحی شدۀ قلبی از نظر پاتولوژی و علائم بالینی 10 سال اخیردر بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه

4.    بررسی کیفیت زندگی بیماران بستری مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در سال 1395

5.    بررسی مقایسه ای جراحی تعویض دریچه پولمونری با و بدون ارست قلبی